Regulamin

REGULAMIN SERWISU hotel-rzeszów.pl

I. DEFINICJE

 • 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:

 1. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu hotel-rzeszów.pl;
 3. Serwis hotel-rzeszów.pl – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem: www.hotel-rzeszów.pl , umożliwiający korzystanie z Usług;
 4. Usługi – usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl;
 5. Usługodawca – Wisax, spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Krasne  538 , 36-007 Krasne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416682 , NIP: 5170359085, REGON: 180835311, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł;
 6. Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl; przez Użytkownika należy rozumieć także Konsumenta, chyba że z niniejszego Regulaminu wyraźnie wynika inaczej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym w szczególności rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą adresów i numerów wskazanych poniżej:
  1. adres: Wisax Sp. z o.o Krasne 538, 36-007 Krasne,
  2. adres poczty elektronicznej: biuro@wisax.pl,
 4. Usługodawca nie jest sprzedawcą ani stroną jakichkolwiek umów dotyczących produktów i usług, o których informacje są wyświetlane na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl.
 5. Na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl w ramach informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich prezentowane są wyłącznie informacje o takich produktach i usługach dostępnych na rynku, w tym na rynku usług hotelarskich, przy czym są one prezentowane według subiektywnego wyboru Usługodawcy co do przekazywania informacji o poszczególnych produktach i usługach, a wszelkie opinie i artykuły publikowane przez Usługodawcę na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl stanowią wyłączny przejaw subiektywnych ocen Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin nie reguluje jakichkolwiek warunków zawierania umów dotyczących produktów czy umów o świadczenie usług, w tym usług hotelarskich czy relacji pomiędzy Użytkownikiem a innym przedsiębiorcą, a zamówienie kontaktu umożliwiającego przedstawienie przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy hotelarskiego, nie jest równoznaczne z zawarciem jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług hotelarskich czy jakiejkolwiek innej umowy. Użytkownik powinien szczegółowo zapoznać się z warunkami zawarcia takich umów określanymi przez takie podmioty przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z takimi podmiotami.
 7. Informacje o produktach i usługach podmiotów trzecich prezentowane na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl nie stanowią oferty handlowej Usługodawcy w rozumieniu przepisów prawa.
 • 3
 1. Z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług, może korzystać każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług, nie wymaga uprzedniego zarejestrowania w Serwisie hotel-rzeszów.pl, przy czym w przypadku korzystania z niektórych Usług wymagane jest udostępnienie określonych danych.
 3. Korzystanie z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl, jest nieodpłatne.
 4. Za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl dostępne są następujące Usługi:
  1. dostęp do treści umieszczonej na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym wyświetlanie i wyszukanie informacji i materiałów umieszczonych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, a w szczególności o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami hotelarskimi, artykułów, filmów, zdjęć, opinii i recenzji, a także wyszukiwanie zawartości Serwisu hotel-rzeszów.pl,
  2. porównywania informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami hotelarskimi,
  3. przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich, w tym zawierające
  4. zamówienie kontaktu ze strony Usługodawcy,
  5. publikacja i umożliwienie przechowywania informacji, komentarzy, artykułów i opinii do prezentowanych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl tematów, tekstów, materiałów, a także umieszczonych już informacji, komentarzy, artykułów i opinii,
  6. inne Usługi opisane w niniejszym Regulaminie.
 5. Za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl Usługodawca może organizować konkursy dla Użytkowników na zasadach odrębnie określonych w odpowiednich regulaminach.
 6. Do korzystania z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
  1. urządzenie posiadające dostęp do Internetu,
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść.
 8. Wszystkie umowy o świadczenie Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 9. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • 4
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na skutek wpisania przez Użytkownika adresu internetowego Serwisu hotel-rzeszów.pl oraz wyświetlenia strony Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym informacji umieszczonych na tej stronie, na czas korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym poszczególnych Usług.
 2. Użytkownik może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z korzystania z Usług, w tym przeglądania Serwisu hotel-rzeszów.pl.
 3. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu na skutek opuszczenia przez Użytkownika strony Serwisu hotel-rzeszów.pl.
 • 5
 1. Wszelkie spory z Użytkownikiem będącym Konsumentem będą rozpatrywane przez właściwe sądy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Użytkownika niebędącego Konsumentem.

IV. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH USŁUG

 • 6
 1. Na indywidualne żądanie Użytkownika, Użytkownik ma w każdym czasie dostęp do treści umieszczonej na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym wyświetlania informacji i materiałów umieszczonych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, a w szczególności informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami hotelarskimi, artykułów, filmów, zdjęć, opinii i recenzji, a także wyszukiwania zawartości Serwisu hotel-rzeszów.pl.
 2. W celu dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, Użytkownik powinien wpisać adres internetowy Serwisu hotel-rzeszów.pl na stronie przeglądarki internetowej.
 3. W celu wyszukania zawartości Serwisu hotel-rzeszów.pl Użytkownik powinien na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl w polu aktywowanym po wciśnięciu symbolu „lupy” wpisać wyszukiwaną przez siebie informację oraz przycisnąć przycisk „Szukaj”.

 

 • 7
 1. Na indywidualne żądanie Użytkownika, Użytkownik w ramach podstrony Serwisu hotel-rzeszów.pl: „Najtańsza oferta” ma możliwość porównywania informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami hotelarskimi, w tym na podstawie poszczególnych kryteriów, poprzez ustawienie określonych parametrów za pośrednictwem Kreatora.
 2. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany skorzystaniem z danego produktu i usługi podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami hotelarskimi, ma możliwość:
  1. przekierowania na stronę internetową danego przedsiębiorcy hotelarskiego na zasadach określonych w § 8 Regulaminu lub
  2. w przypadku gdy Usługodawca posiada uprawnienia do prezentowania oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy hotelarskiego – zamówienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 • 8
 1. Za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl możliwe jest przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich, w tym przedsiębiorców hotelarskich, których produkty i usługi są przedmiotem informacji prezentowanych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, za pośrednictwem linków przekierowujących.
 2. Usługodawca nie jest właścicielem stron internetowych, do których odsyłają linki udostępnione na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl i nie jest autorem treści tam zamieszczonych. W przypadku gdy linki udostępnione na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl przekierowują do stron internetowych podmiotów trzecich, w tym umożliwiających pobranie udostępnionych na tych stronach programów, aplikacji i materiałów, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami takich stron internetowych, w tym warunkami licencji takich programów, aplikacji i materiałów oraz warunkami ich instalacji oraz innymi informacjami dotyczących korzystania z takich stron.
 3. Programy, aplikacje i materiały, do których odsyłają linki udostępnione na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl są pobierane bezpośrednio ze stron podmiotów, na których takie programy, aplikacje i materiały są umieszczone.
 • 9
 1. Za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl możliwe jest zamówienie kontaktu ze strony Usługodawcy w celu przedstawienia przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy hotelarskiego, poprzez wybranie opcji: „Zobacz ofertę” i przekazanie Usługodawcy danych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (żądanie zamówienia kontaktu) lub przekierowanie poprzez link do strony Usługodawcy.
 2. W zależności od wyboru Użytkownika, kontakt ze strony Usługodawcy w celu przedstawienia przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy hotelarskiego, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na przekazany za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na przekazany za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl numer telefonu kontaktowego.
 3. Zamówienie za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl kontaktu ze strony Usługodawcy w celu przedstawienia przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, możliwe jest tylko w przypadku gdy Usługodawca posiada uprawnienia do prezentowania oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy hotelarskiego.
 4. Zamówienie kontaktu umożliwiającego przedstawienie przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, będzie możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych danych osobowych Użytkownika oraz zgody na przedstawienie oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy za pośrednictwem określonych środków komunikacji elektronicznej poprzez wybranie opcji: „Zamów kontakt”.
 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać one udostępnione za zgodą Użytkownika do danego przedsiębiorcy.
 6. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi zamówienia kontaktu ze strony Usługodawcy do czasu wysłania żądania zamówienia takiego kontaktu.
 • 10
 1. Za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl, możliwe jest publikowanie i przechowywanie informacji, komentarzy, artykułów i opinii do prezentowanych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl tematów, tekstów, materiałów, a także umieszczonych już informacji, komentarzy, artykułów i opinii.
 2. Informacje, komentarze, artykuły i opinie mogą być publikowane przez Użytkownika w miejscach do tego przeznaczonych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym na specjalnie przeznaczonych do tego podstronach Serwisu hotel-rzeszów.pl, za pośrednictwem udostępnionego formularza.
 3. W celu zamieszczenia informacji, komentarza, artykułu lub opinii może być wymagane podanie określonych danych przez Użytkownika, w tym w szczególności oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim) i adresu poczty elektronicznej.
 4. Informacje, komentarze, artykuły i opinie publikowane przez Użytkowników są wyłącznie subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników.
 5. Informacje, komentarze, artykuły i opinie publikowane są przez Użytkowników w ich własnym imieniu i na ich odpowiedzialność, a Usługodawca zapewnia wyłącznie możliwość ich przechowywania.
 6. Usługodawca nie moderuje informacji, komentarzy, artykułów i opinii publikowanych przez Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia informacji, komentarzy, artykułów i opinii publikowanych przez Użytkowników, jeżeli mają one charakter bezprawny, naruszają postanowienia Regulaminu lub jeżeli Usługodawca uzyskał informację, iż one lub działalność z nimi związana mogą mieć bezprawny charakter. Usługodawca poinformuje Użytkownika o usunięciu informacji, komentarzy, artykułów i opinii publikowanych przez Użytkownika i przyczynie takiego usunięcia poprzez adres elektorniczny.
 8. Informacje, komentarze, artykuły i opinie publikowane przez Użytkowników nie mogą mieć charakteru bezprawnego, a w szczególności nie mogą:
  1. naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub dobrych obyczajów lub zasady współżycia społecznego,
  2. naruszać praw własności intelektualnej, praw autorskich i innych praw, a także dóbr osobistych osób trzecich,
  3. naruszać tajemnicę prawnie chronioną, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa,
  4. zawierać treści pornograficznych, wulgarnych lub obraźliwych,
  5. zawierać treści reklamowych lub stanowić niezamówionej informacji handlowej,
  6. zawierać treści niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu hotel-rzeszów.pl lub innych systemów informatycznych,
  7. nawoływać do naruszania prawa.
 • 11

Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia niektórych Usług mogą być uregulowane odrębnie w szczegółowych regulaminach dotyczących takich poszczególnych Usług.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 12
 1. Wszelkie informacje i treści umieszczone na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl oraz pozostała zawartość Serwisu hotel-rzeszów.pl są chronione prawem na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym nie uzyskuje licencji do jakichkolwiek informacji, treści, materiałów ani pozostałej zawartości Serwisu hotel-rzeszów.pl, a także znaków towarowych umieszczonych na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług, w ramach dozwolonego użytku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. REKLAMACJE

 • 13
 1. Użytkownik może złożyć do Usługodawcy reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym dotyczących Usług.
 2. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie na adres: Wisax Sp. z o.o Krasne 538, 36-007 Krasne,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wisax.pl ,
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie usługodawca przekaże Użytkownikowi decyzję dotyczącą uznania albo braku uznania reklamacji na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE

 

 • 14
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu hotel-rzeszów.pl w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest Wisax Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie , Krasne  538, 36-007 Krasne .
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl.
 3. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych, w tym cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określone są w .
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie i w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Każda wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 7. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Usługodawcy pisemnie na adres: Wisax Sp. z o.o Krasne  538, 36-007 Krasne lub w formie elektronicznej  na adres biuro@wisax.pl.
 8. Usługodawca informuje, że wykorzystuje pliki tekstowe typu „cookies” na zasadach i w celach szczegółowo określonych w polityce prywatności
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Usługodawca zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego. Usługodawca wskazuje, że aktualna informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług, znajduje się w polityce prywatności .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 15
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Serwisu hotel-rzeszów.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, które wynikają z korzystania przez Użytkownika z Serwisu hotel-rzeszów.pl, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu hotel-rzeszów.pl, jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017.